เปิดรับข้อเสนอโครงการ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก6) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) มีเป้าประสงค์หลักในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรทั่วไปสามารถดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของคนในพื้นที่   สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 กำหนดจุดเน้นที่จะเปิดประเด็นงานใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและนโยบายสำคัญของประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน ที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมในองค์กร/ชุมชน/พื้นที่ และเพื่อให้ทันต่อยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในทุกขณะ 
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร/ชุมชน/พื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรทั่วประเทศที่มีแนวคิดและต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
เงื่อนไขการสนับสนุน
1. มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
2. ต้องมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายได้ในระยะเวลาโครงการ 
3. เสนอได้ 1 โครงการ ต่อ องค์กร/ชุมชน/พื้นที่ โดยมีคณะทำงานไม่น้อยกว่า 3 – 5 คน 
4. ระยะเวลาโครงการ 6-10 เดือน
ลักษณะโครงการที่ไม่เข้าข่ายการสนับสนุน
1. เป็นกิจกรรมระยะสั้น ขาดความต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมในเชิงอีเวนส์ จัดอบรม เข้าค่าย แข่งขันกีฬา การประกวด
2. โครงการมีลักษณะเป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การรักษาพยาบาลและการแพทย์
3. นำผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่นมานำเสนอเป็นผลงานของตนเอง
4. มุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนหรือเงินดือน
งบประมาณสนับสนุน
1.สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ  หากมีการร่วมทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ หรือแนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.ไม่สนับสนุนงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์และการก่อสร้างทุกประเภท
ขั้นตอนการเสนอโครงการ
ส่งข้อเสนอแนวคิดเบื้องต้น (concept paper) ได้ที่   http://tiny.cc/1ki47y  หากผ่านการคัดกรอง จะต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการต่อไป 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก6) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายฤทธิรงค์ พรหมมาศ โทรศัพท์ 02-343-1500   อีเมล ritthirong@thaihealth.or.th  Line: @sec6

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 

          สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก6) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) มีเป้าประสงค์หลักในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรทั่วไปสามารถดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของคนในพื้นที่สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 กำหนดจุดเน้นที่จะเปิดประเด็นงานใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและนโยบายสำคัญของประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน ที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมในองค์กร/ชุมชน/พื้นที่ และเพื่อให้ทันต่อยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในทุกขณะ 

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร/ชุมชน/พื้นที่ 

 

กลุ่มเป้าหมาย

          กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรทั่วประเทศที่มีแนวคิดและต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

 

เงื่อนไขการสนับสนุน

  1. มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
  2. ต้องมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายได้ในระยะเวลาโครงการ 
  3. เสนอได้ 1 โครงการ ต่อ องค์กร/ชุมชน/พื้นที่ โดยมีคณะทำงานไม่น้อยกว่า 3 – 5 คน 
  4. ระยะเวลาโครงการ 6-10 เดือน

 

ลักษณะโครงการที่ไม่เข้าข่ายการสนับสนุน

  1. เป็นกิจกรรมระยะสั้น ขาดความต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมในเชิงอีเวนส์ จัดอบรม เข้าค่าย แข่งขันกีฬา การประกวด
  2. โครงการมีลักษณะเป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การรักษาพยาบาลและการแพทย์
  3. นำผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่นมานำเสนอเป็นผลงานของตนเอง
  4. มุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนหรือเงินดือน

 

งบประมาณสนับสนุน

  1. สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ  หากมีการร่วมทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ หรือแนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  2. ไม่สนับสนุนงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์และการก่อสร้างทุกประเภท

 

ขั้นตอนการเสนอโครงการ

          ส่งข้อเสนอแนวคิดเบื้องต้น (concept paper) ได้ที่ http://tiny.cc/1ki47y หากผ่านการคัดกรอง จะต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองทางวิชาการต่อไป 

 

ปฏิทินการสนับสนุน

รายละเอียด วันที่
ส่งข้อเสนอแนวคิดเบื้องต้น (concept paper) ภายใน 10 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอแนวคิดเบื้องต้น ภายใน 15 กรกฎาคม 2562
ส่งเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ภายใน 22 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการสนับสนุนโครงการ ภายใน 31 กรกฎาคม 2562
เริ่มดำเนินโครงการ ภายใน 10 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก6) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายฤทธิรงค์ พรหมมาศ โทรศัพท์ 02-343-1500 อีเมล ritthirong@thaihealth.or.th  Line: @sec6

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ