ออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติสงฆ์

พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. (สุทิตย์ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) “พระพุทธองค์ ตั้งบทบัญญัติที่เรียกว่าพระธรรมวินัย ในส่วนที่เรียกว่าพระธรรมนั้นก็คือข้อที่ควรปฏิบัติ สำหรับในกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์นั้น พระพุทธองค์ได้ให้บทบัญญัติที่เรียกว่า หลักภาวนา 4 ก็คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และก็ปัญญาภาวนา การดูแลสุขภาพทางกายที่เรียกว่า กายภาวนา มุ่งเน้นให้พระภิกษุได้ดูแลสุขภาพของตัวเอง เช่น ให้รู้จักประมาณในการฉันอาหาร หรือการบริโภคอาหาร และการให้ทำกิจวัตร 10 ประการ ผนวกกับกิจกรรมเรื่องของการเจริญจิตภาวนา ก็คือเรื่องของการนั่งสมาธิ การเดินจงกลม เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นเรื่องนับตั้งแต่ง่าย ๆ คือ การกวาดลานวัด ลานเจดีย์ การออกไปเดินบิณฑบาต การเดินจงกลม อันนี้ถือว่าเป็นข้อที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุสามารถกระทำได้

โดยหลักการข้อพระวินัยที่ทรงห้าม ก็คือห้ามไม่ให้ทำลายศรัทธาของประชาชน ส่วนข้อที่ทรงอนุญาตก็คือเพื่อรักษาสุขภาพ รักษาจิตใจ และก็เป็นการพัฒนาสติปัญญาของพระภิกษุเอง ซึ่งผลดังกล่าว เมื่อพระภิกษุได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างก็จะเกื้อกูลต่อประชาชน เหมือนที่พระพุทธองค์ส่งพุทธสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรก ที่บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจารีตไปเพื่อประโยชน์และความสุขของคนหมู่มาก เพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงยึดหลักการดังกล่าวเป็นเครื่องการพัฒนาตนเองและก็พัฒนาสังคม ให้ได้รับประโยชน์และความสุขร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ