สสส. กับการสร้างเสริมสุขภาพ

 

สสส. กับการสร้างเสริมสุขภาพ
ในปัจจุบัน “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือ NCDs ได้กลายเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพหลักของประชากรโลก
จากสถิติพบว่า คนไทยเสียชีวิตจาก “กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด 
โรคเหล่านี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ แต่เกิดจากปัจจัยภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การขาดกิจกรรมทางกาย โภชนาการที่ไม่เหมาะสม ความเครียด หรือการกินเหล้า-สูบบุหรี่
จะลดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้ก็ต้องชี้ให้ประชาชนตระหนึกถึงความสำคัญ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาปัจจัยอื่นๆ ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา โครงสร้างทางกฎหมาย เป็นต้น เราเรียกมาตรการเหล่านี้ว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ”
เนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก การทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จึงถือกำเนิดขึ้นโดยนอกจากจะทำหน้าที่จัดสรรทุนเพื่อดำเนินการในโครงการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ แล้ว สสส. ยังทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างองค์กร ชุมชน และบุคคลต่างๆ เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยให้ฟันเฟืองหลักของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพขับเคลื่อนไปได้
หัวใจสำคัญ ที่เป็นหลักของการทำงานของ สสส. มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คือหลักพันธกิจ 4 ประการ ได้แก่
1) จุดประกาย – ให้เกิดความสนใจ และอยากมีส่วนร่วม
2) กระตุ้น – ให้งานขับเคลื่อนไป และติดตามประเมินผล
3) สาน – ประสานงานระหว่างบุคคลและองค์กรต่างๆ
4) เสริมพลัง – สนับสนุนภาคีเครือข่าย ด้วยทรัพยากรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะ สสส. จะทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน

สสส. กับการสร้างเสริมสุขภาพ

 

ในปัจจุบัน “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือ NCDs ได้กลายเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพหลักของประชากรโลก

 

จากสถิติพบว่า คนไทยเสียชีวิตจาก “กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด 

 

โรคเหล่านี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ แต่เกิดจากปัจจัยภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การขาดกิจกรรมทางกาย โภชนาการที่ไม่เหมาะสม ความเครียด หรือการกินเหล้า-สูบบุหรี่

 

จะลดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้ก็ต้องชี้ให้ประชาชนตระหนึกถึงความสำคัญ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาปัจจัยอื่นๆ ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา โครงสร้างทางกฎหมาย เป็นต้น เราเรียกมาตรการเหล่านี้ว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ”

 

เนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก การทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จึงถือกำเนิดขึ้นโดยนอกจากจะทำหน้าที่จัดสรรทุนเพื่อดำเนินการในโครงการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ แล้ว สสส. ยังทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างองค์กร ชุมชน และบุคคลต่างๆ เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยให้ฟันเฟืองหลักของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพขับเคลื่อนไปได้

 

หัวใจสำคัญ ที่เป็นหลักของการทำงานของ สสส. มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คือหลักพันธกิจ 4 ประการ ได้แก่

1) จุดประกาย – ให้เกิดความสนใจ และอยากมีส่วนร่วม

2) กระตุ้น – ให้งานขับเคลื่อนไป และติดตามประเมินผล

3) สาน – ประสานงานระหว่างบุคคลและองค์กรต่างๆ

4) เสริมพลัง – สนับสนุนภาคีเครือข่าย ด้วยทรัพยากรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะ สสส. จะทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ