วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและพัฒนานวัตกรรม ระหว่างกรมเจ้าท่า กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและพัฒนานวัตกรรม ระหว่างกรมเจ้าท่า กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านปฏิบัติการ) และนางสาวจิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่ากระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรหลักในการกํากับดูแล ส่งเสริมพัฒนา ระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ และการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย และกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานภาครัฐ ในการกํากับมาตรฐานและทิศทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่าเรือ ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย หรือที่เรียกว่า ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) เพื่อตอบรับรูปแบบการดํารงชีวิตในปัจจุบัน และมีพื้นที่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ และทางลาดสําหรับคนพิการ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการภาคพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางน้ำ รวมทั้งสนับสนุนการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับความร่วมมือการจัดทําโครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ ที่มีความทันสมัย ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่าย การขนส่งโดยสารทางน้ำกับระบบอื่นได้ โดยนําร่องพัฒนาท่าเรือใน แม่น้ำเจ้าพระยาเช่น ท่าเรือพระราม 5 ท่าเรือพระราม 7 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย ให้เห็นประจักษ์ต่อสาธารณะ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วันที่:16 กรกฎาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ