ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการตรวจสอบรหัสผ่านเดียว (Single sign – on : SSO) (93.15.15.09 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:14 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ