ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๔๑ (เรือขุดแบบหัวสว่าน) และเรือเจ้าท่า ๒๔๑ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๔๓ รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) วิจารณ์ตั้งแตวันที่ 16-19 พ.ย. 2558


วันที่:16 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ