ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๑๗ (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว) และเรือเจ้าท่า ๒๑๗ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)


วันที่:27 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ