ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านหน้าโกฏิ ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙)

วันที่:18 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ