ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง (๘๑.๑๐.๑๕.๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:30 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ