ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ผ.๑ เรือเจ้าท่า ผ.๑๐๑ เรือเจ้าท่า ผ.๑๐๒ และเรือเจ้าท่า ผ.๑๐๓ จำนวน ๖๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันที่:27 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ