ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดระยอง จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่ 4 – 9 ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันที่:04 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ