ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๒๓ เรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๒๔ และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๒๕ จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)

วันที่:29 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ