ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่บนผิวน้ำ (JETSKI) จำนวน ๕ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)

วันที่:03 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ