ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอก และบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

วันที่:23 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ