ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓))

วันที่:26 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ