ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจหยั่งน้ำระบบดิจิตอลชนิดหลายลำคลื่น (Multibeam Echo Sounder) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:27 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ