ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณบ้านหน้าโกฏิ ถึงบ้านหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:07 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ