ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:15 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ