ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS ระยะที่ ๓) (พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๑ มี.ค. ๖๓)

วันที่:26 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ