ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) ๖ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)

วันที่:15 มกราคม 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ