ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำยม กม. ๕๖๙+๕๕๐ ถึง กม. ๕๗๒+๗๐๐, กม. ๕๗๔+๒๕๐ ถึง กม. ๕๗๖+๘๐๐, กม. ๕๗๗+๕๐๐ ถึง กม. ๕๗๙+๕๐๐ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

วันที่:22 พฤษภาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ