ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม. ๑๑๕+๐๐๐ ถึง กม. ๑๒๐+๐๐๐, กม. ๑๓๕+๐๐๐ ถึง กม. ๑๔๕+๐๐๐ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึง ๒๗ พฤษภาคม๒๕๖๓)

วันที่:22 พฤษภาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ