ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ Phase ๒ (ช่วงที่ ๒) (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (วิจารณ์วันที่ ๔ – ๙ สค. ๒๕๖๐)


วันที่:04 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ