ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด สำหรับงานรังวัดรายละเอียดภูมิประเทศด้วยวิธีการรังวัดแบบ RTK (๑ ชุด มี Receivers ๒ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

วันที่:25 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ