ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๔๗ และเรือเจ้าท่า พ.๒๔๗ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟ้งความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓)

วันที่:26 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ