ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง และอันดามัน (VTS ระยะที่ ๓) (พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

วันที่:25 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ