ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นคั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

วันที่:23 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ