ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2561)

วันที่:01 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ