ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง กฎกระทรวง การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ…………

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง กฎกระทรวง การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ………… บนหน้าเว็บการรับฟังความคิดเห็น หรือส่งอีเมล์ที่ marine@md.go.th

วันที่:07 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ