ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เรือกลเดินทะเลที่เป็นเรือไทยขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เรือกลเดินทะเลที่เป็นเรือไทยขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ประเภทน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  บนหน้าเว็บการรับฟังความคิดเห็น หรือส่งอีเมล์ที่marine@md.go.th

วันที่:02 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ