ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ (………….) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ (………….) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560
ด้วยกรมเจ้าท่า ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายปี สำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศํกราช 2456 ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่าจีน กรมเจ้าท่า นั้น จึงขอนำร่างฉบับแก้ไขประกาศขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 2 ต่อไป
โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า http://www.md.go.th/ หรือ http://www.lawamendment.go.th/ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบกลับได้ที่สำนักกฎหมาย E-Mail : legal@md.go.th

วันที่:18 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ