รายงานสรุปผลครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.ครศรีธรรมราช ระยะที 2

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ