รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิ ถึงปลายแหลมตะลมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3

วันที่:13 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ