ราคากลางเช่าห้องพัก สำหรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่:29 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ