รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต่อต้านการทุจริต” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมต่อต้านการทุจริต” และชมนิทรรศการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรม MOT Zero Tolerance กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการต่อต้านทุจริต การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร หัวข้อ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยอาจารย์กรรณิกา ธรรมเกษร นับเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมที่จะรวมพลังต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน

วันที่:06 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ