ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิํธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:19 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ