มีผู้บุกรุกถมลำคลองสาธารณะ

เนื่องจากนางกรีฑา บำรุงศรี อยู่บ้านเลขที่ 374(ชุมชนวัดควนสระบัว) หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้ก่อสร้างบ้าน (บ้านห้องแถว) ติดกับลำคลองสังข์ ได้ทำการบุกรุกถมดินยืนออกไปในลำคลองสังข์ กว้าง 5-6 เมตร พื้นที่ที่ดำเนินการถมยาวประมาณ 100 เมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการถมดินไปแล้วยาวประมาณ 30 เมตร โดยไม่มีการตอกเสาเข็มแนวเขตเป็นกำแพงป้องกันดินลื่นไถลลงไปในลำคลองก่อน
ในการนี้จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น คือทำให้ลำคลองสังข์แคบลงเมื่อถึงฤดูฝน ทำให้การไหล่ระบายน้ำไม่สะดวกเท่าที่ควรทำให้น้ำไหลเปลี่ยทิศทางกัดเซาะตลิ่งฝั่งตรงข้าม เออล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนทำให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับความเดือนร้อนและ ทรัพย์สินเสียหาย
ดั้งน้ันจึงขอร้องเรียนมายังหน่วยงานของท่าน ไปดำเนินการระงับการกระทำแก่ผุู้บุกรุกและขุดลอกคำลองให้เหมือนดังเดิมก่อนถึงฤดูฝนข้างหน้านี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ไม่สงค์ออกนาม)

วันที่:24 เมษายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ