ประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ สำหรับเรือเดินทะเลชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๑ และร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการกำหนดประเภท การใช้เรือประมงและเรือสนับสนุนการประมงฯ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๑

นายณัฐ
จับใจ  รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
สำหรับเรือเดินทะเลชายแดน พ.ศ.
๒๕๖๑ และร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการกำหนดประเภทการใช้เรือประมงและเรือสนับสนุนการประมงฯ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนจากกรมประมง นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑-๗ และเจ้าพนักงานตรวจเรือทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมแม่น้ำป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า 

วันที่:11 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ