ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า
โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มสิ่งแวดล้อม
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่บรรจุภายใต้โครงการ 
IMO/NORAD
โดยมีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า
เป็นประธานอนุกรรมการฯ นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย
เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม
กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ
ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์  อาคาร ๕ ชั้น ๕  กรมเจ้าท่า  

วันที่:30 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ