ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น

   

    ตามที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะทำงานยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. … ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 538/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้ทำการยกร่างกฎหมายลำดับรองระดับกฎกระทรวง เพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกฎกระทรวง จำนวน 6 ฉบับ
     จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพระยา อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า
     ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ กองมาตรฐานคนประจำเรือ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมเจ้าท่า โทร 02-233-1311-8 ต่อ 320 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม -7 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่:09 มีนาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ