ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การสัมมนาโครงการ
ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการศึกษาโครงการ
ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน
กลุ่มองค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราช
การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง
ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่:02 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ