ประกาศ เรื่องรายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังคาวมคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ (ช่วงที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่:16 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ