ประกาศ สนับสนุนทุนโครงการประเมินผลหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่

 

ประกาศ
สนับสนุนทุนโครงการประเมินผลหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สสส. มีเป้าประสงค์หลักในการกระจายทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นทีขาดโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ จากข้อมูลการกระจายทุนเพื่อขยายแนวร่วมการทำงานสร้างเสริมสุขภาพสู่ภาคีรายย่อยย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560  พบว่า มีการสนับสนุนโครงการทั้งสิ้นกว่า 4,983 โครงการ ผ่านกลไกหน่วยจัดการทั้งในประเภทหน่วยจัดการระดับจังหวัด และหน่วยจัดการเชิงประเด็น 
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะของหน่วยจัดการที่ทำหน้าที่ในการหนุนเสริมภาคีรายย่อยในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพได้  สำนักจึงกำหนดแนวทางในการประเมินหน่วยจัดการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา และเสริมพลังภาคีผ่านเครือข่ายนักประเมินผล  โดยการค้นหา และพัฒนาองค์กร กลุ่มคน หรือบุคคลที่มีความพร้อมเป็นทีมประเมินผล สำหรับการประเมินตามกรอบการดำเนินงานนี้ มีเป้าหมายในการประเมินหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่จำนวน 9 หน่วยจัดการ โดยเน้นการประเมินสมรรถนะของหน่วยจัดการตามความคาดหวังของสำนักเป็นส่วนสำคัญ
เงื่อนไขสำคัญของทีมประเมินหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่
1. กำหนดให้มีทีมประเมินชุมชนน่าอยู่จำนวน 4 ทีม โดย 1 ทีม (ผู้ร่วมทีมอย่างน้อย 4-5 คน) รับผิดชอบประเมิน  1 พื้นที่ตามขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ 
2. ก่อนพัฒนาข้อเสนอโครงการทีมประเมินต้องดำเนินการจัดส่ง Concept paper การประเมินผลให้สำนักพิจารณาในเบื้องต้น  หลังจากพิจารณาเรียบร้อยแล้วสำนักจะสนับสนุนงบประมาณจำนวน  35,000 – 40,000 บาทต่อทีมเพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ที่ทีมประเมินมีความประสงค์ดำเนินการประเมิน เป็นการเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับพัฒนาข้อเสนอโครงการประเมินผล
3. ทีมประเมินต้องเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจ TOR ของหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ที่ทีมประเมินเลือกดำเนินการประเมิน และเรียนรู้แนวทางหลักของการประเมินผลหน่วยจัดการที่สำนัก6 ได้กำหนดกรอบและแนวทางไว้ในเบื้องต้น
4. ทีมประเมินต้องพัฒนาโจทย์เฉพาะของหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่อย่างน้อย 2-3 โจทย์ พร้อมกับข้อเสนอโครงการประเมินผล
5. งบประมาณต่อหนึ่งทีมประเมินผลไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามกรอบพื้นที่ดำเนินงานที่สำนักกำหนด
6. การออกแบบกิจกรรมต้องสอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยจัดการ และกิจกรรมที่สำนักกำหนด  
พื้นที่การดำเนินงาน 
          ประเมินผลหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ 9 หน่วยจัดการ  แบ่งเป็น 4 ทีม  
          โดยทีมประเมินแต่ละทีมมีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้  
1. ทีมประเมิน node ชุมชนน่าอยู่ระดับภาคเหนือ และระดับตำบล  (ต.ธำมรงค์)
2. ทีมประเมิน node ชุมชนน่าอยู่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และระดับตำบล  
(ต.ผักไหม)
3. ทีมประเมิน node ชุมชนน่าอยู่ระดับภาคใต้ตอนบน  และระดับตำบล  (ต.สามร้อยยอด และ ต.เขาพระบาท)
4. ทีมประเมิน node ชุมชนน่าอยู่จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลาและปัตตานี
กำหนดการสำคัญ
รายละเอียด ระยะเวลา
ระยะที่ 1 เตรียมการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ
เปิดเวทีทำความเข้าใจรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานจากสำนัก (Open House) 14 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักรับข้อเสนอ Concept paper จากทีมประเมิน วันที่ 1- 20 กุมภาพันธ์  2561
พิจารณา Concept paper   และแจ้งผล วันที่   20 -28 กุมภาพันธ์ 2561
จัดทำข้อตกลงสัญญาโครงการ วันที่  1 – 15 มีนาคม 2561
ดำเนินโครงการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ (2 เดือน) เริ่มวันที่  15 มีนาคม 2561
ระยะที่ 2 กระบวนการประเมินผล
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่  15 – 31 พฤษภาคม 2561
พิจารณาโครงการ วันที่    1 -15   มิถุนายน 2561
แจ้งผลการพิจารณาและปรับปรุงโครงการ จัดทำข้อตกลงสัญญาโครงการ วันที่   16 – 30  มิถุนายน 2561
ดำเนินโครงการ (15 เดือน) เริ่มวันที่  1 กรกฏาคม 2561
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเป็นทีมประเมินผล
1.ผู้ที่สนใจเป็นทีมประเมินผลสามารถเข้าร่วมรับฟังเพื่อศึกษารายละเอียดและแนวทางการประเมิน (Open house) จากสำนักได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.30 – 16.00 น. กรุงเทพมหานคร  โดยส่งแบบตอบรับมาที่ E-mail  phintusorn@thaihealth.or.th และ juthamas@thaihealth.or.th  หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่  089-444-2553  น.ส.พินทุสร โพธิ์อุไร   
2.สำหรับทีมประเมินผลที่สนใจดำเนินงาน  สามารถนำร่าง Concept paper โครงการประเมินผลมาในวัน open house  ได้
 

ประกาศ

สนับสนุนทุนโครงการประเมินผลหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สสส. มีเป้าประสงค์หลักในการกระจายทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นทีขาดโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ จากข้อมูลการกระจายทุนเพื่อขยายแนวร่วมการทำงานสร้างเสริมสุขภาพสู่ภาคีรายย่อยย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560  พบว่า มีการสนับสนุนโครงการทั้งสิ้นกว่า 4,983 โครงการ ผ่านกลไกหน่วยจัดการทั้งในประเภทหน่วยจัดการระดับจังหวัด และหน่วยจัดการเชิงประเด็น 

          ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะของหน่วยจัดการที่ทำหน้าที่ในการหนุนเสริมภาคีรายย่อยในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพได้  สำนักจึงกำหนดแนวทางในการประเมินหน่วยจัดการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา และเสริมพลังภาคีผ่านเครือข่ายนักประเมินผล  โดยการค้นหา และพัฒนาองค์กร กลุ่มคน หรือบุคคลที่มีความพร้อมเป็นทีมประเมินผล สำหรับการประเมินตามกรอบการดำเนินงานนี้ มีเป้าหมายในการประเมินหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่จำนวน 9 หน่วยจัดการ โดยเน้นการประเมินสมรรถนะของหน่วยจัดการตามความคาดหวังของสำนักเป็นส่วนสำคัญ

เงื่อนไขสำคัญของทีมประเมินหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่

 1. กำหนดให้มีทีมประเมินชุมชนน่าอยู่จำนวน 4 ทีม โดย 1 ทีม (ผู้ร่วมทีมอย่างน้อย 4-5 คน) รับผิดชอบประเมิน  1 พื้นที่ตามขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ 
 2. ก่อนพัฒนาข้อเสนอโครงการทีมประเมินต้องดำเนินการจัดส่ง Concept paper การประเมินผลให้สำนักพิจารณาในเบื้องต้น  หลังจากพิจารณาเรียบร้อยแล้วสำนักจะสนับสนุนงบประมาณจำนวน  35,000 – 40,000 บาทต่อทีมเพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ที่ทีมประเมินมีความประสงค์ดำเนินการประเมิน เป็นการเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับพัฒนาข้อเสนอโครงการประเมินผล
 3. ทีมประเมินต้องเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจ TOR ของหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ที่ทีมประเมินเลือกดำเนินการประเมิน และเรียนรู้แนวทางหลักของการประเมินผลหน่วยจัดการที่สำนัก6 ได้กำหนดกรอบและแนวทางไว้ในเบื้องต้น
 4. ทีมประเมินต้องพัฒนาโจทย์เฉพาะของหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่อย่างน้อย 2-3 โจทย์ พร้อมกับข้อเสนอโครงการประเมินผล
 5. งบประมาณต่อหนึ่งทีมประเมินผลไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามกรอบพื้นที่ดำเนินงานที่สำนักกำหนด
 6. การออกแบบกิจกรรมต้องสอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยจัดการ และกิจกรรมที่สำนักกำหนด  

พื้นที่การดำเนินงาน 

          ประเมินผลหน่วยจัดการชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ 9 หน่วยจัดการ  แบ่งเป็น 4 ทีม โดยทีมประเมินแต่ละทีมมีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้  

 1. ทีมประเมิน node ชุมชนน่าอยู่ระดับภาคเหนือ และระดับตำบล (ต.ธำมรงค์)
 2. ทีมประเมิน node ชุมชนน่าอยู่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับตำบล (ต.ผักไหม)
 3. ทีมประเมิน node ชุมชนน่าอยู่ระดับภาคใต้ตอนบน  และระดับตำบล (ต.สามร้อยยอด และ ต.เขาพระบาท)
 4. ทีมประเมิน node ชุมชนน่าอยู่จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลาและปัตตานี

กำหนดการสำคัญ

รายละเอียด ระยะเวลา
ระยะที่ 1 เตรียมการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ  
เปิดเวทีทำความเข้าใจรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานจากสำนัก (Open House) 14 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักรับข้อเสนอ Concept paper จากทีมประเมิน วันที่ 1- 20 กุมภาพันธ์ 2561
พิจารณา Concept paper และแจ้งผล วันที่ 20 -28 กุมภาพันธ์ 2561
จัดทำข้อตกลงสัญญาโครงการ วันที่  1 – 15 มีนาคม 2561
ดำเนินโครงการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ (2 เดือน) เริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2561
ระยะที่ 2 กระบวนการประเมินผล  
เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่  15 – 31 พฤษภาคม 2561
พิจารณาโครงการ วันที่ 1 -15 มิถุนายน 2561
แจ้งผลการพิจารณาและปรับปรุงโครงการ จัดทำข้อตกลงสัญญาโครงการ วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2561
ดำเนินโครงการ (15 เดือน) เริ่มวันที่ 1 กรกฏาคม 2561

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเป็นทีมประเมินผล

 1. ผู้ที่สนใจเป็นทีมประเมินผลสามารถเข้าร่วมรับฟังเพื่อศึกษารายละเอียดและแนวทางการประเมิน (Open house) จากสำนักได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. กรุงเทพมหานคร โดยส่งแบบตอบรับมาที่ E-mail : phintusorn@thaihealth.or.th และ juthamas@thaihealth.or.th หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 089-444-2553 น.ส.พินทุสร โพธิ์อุไร   
 2. สำหรับทีมประเมินผลที่สนใจดำเนินงาน  สามารถนำร่าง Concept paper โครงการประเมินผลมาในวัน open house  ได้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นทีมประเมินผลสามารถศึกษาเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากเอกสารที่แนบ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ