ประกาศโครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อ และกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project) ประจำปี 2562

โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ เเละกิจกรรม เพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project)
รู้จัก สสส.
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี 
          ทำหน้าที่ “จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป” (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยม  และการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลกด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รู้จักโครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ เเละกิจกรรม เพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project)
          • โครงการ Co-creative Project เป็นโครงการ  ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ กลุ่มสนับสนุนงานการตลาด
เพื่อสังคม (Social Marketing) ของ สสส.
          • โครงการ Co-creative Project เกิดขึ้น เพื่อเป็นกลไกเข้าไปร่วมสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ชุมชน หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสื่อ กิจกรรม และแผนงานการตลาดเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนคนไทย  (ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง แต่ทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) 
          • ความร่วมมือที่เกิดขึ้น อาจเป็นในรูปแบบงบประมาณ หรือการให้คำแนะนำปรึกษา ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงความร่วมมือในการเชื่อมขยายเครือข่ายในการทำงาน สร้างเสริมสุขภาวะให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ
ลักษณะโครงการที่เปิดรับ
          โครงการจัดทำสื่อ หรือกิจกรรม หรือแผนงานการตลาดเพื่อสังคม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง การจัดทำสื่อ หรือกิจกรรม หรือแผนงานการตลาดเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีวิธีดำเนินการ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ลักษณะโครงการที่เปิดรับ ได้แก่
          • สื่อสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง การพัฒนาชิ้นงานใดๆที่ทำหน้าที่สื่อสาร สร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรม ให้กับผู้รับสาร และเกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยไม่มีข้อจำกัดรูปแบบการนำเสนอ
          • กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทั้ง กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมจัดอบรม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ แต่ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
          • แผนงานการตลาดเพื่อสังคม หมายถึง แผนงานที่ใช้หลักคิดและกลยุทธทางการตลาด เพื่อมุ่งเป้าหมายสร้างการรับรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและหรือพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 
เปิดรับโครงการทุกเดือน และจะทราบผลการพิจารณา ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่ สสส. ได้รับเอกสารโครงการ
(สำหรับโครงการที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ และต้องมีการติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติม จากผู้นำเสนอโครงการ การพิจารณาอาจจะเกิน 45 วันทำการ) 
กลุ่มเป้าหมาย ที่โครงการคาดหวังในการสร้างเสริมสุขภาวะ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
เด็ก เยาวชน และครอบครัว วัยรุ่น  กลุ่มด้อยโอกาส  ประชากรกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมายรอง
ประชาชนทั่วไป
เกณฑ์การคัดกรองโครงการในเบื้องต้น
          • ผู้ได้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องไม่เคยมีประวัติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนของ สสส. หรือมีพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สสส. หรือ บุคคลอื่น
          • โครงการที่นำเสนอ ต้องไม่มีผู้สนับสนุนร่วมที่มี Logo หรือข้อความ เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่  หรือขัดต่อเป้าหมายการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ และ/หรือ (2) มีการโฆษณาให้เชื่อ หรือแสดงภาพลักษณ์         ด้านสุขภาพของสิ่งนั้นเกินกว่าสรรพคุณจริงๆ 
          • ไม่สนับสนุนการตั้งกองทุนไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ในลักษณะต่างๆ เช่น กองทุนหมุนเวียน กองทุนสงเคราะห์ กองทุนกู้ยืม กองทุนอาชีพ ฯลฯ
          • ไม่สนับสนุนทุนโครงการที่ให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ เช่น การจัดซื้อยา อุปกรณ์การแพทย์ ตรวจร่างกาย การแจกอาหาร  หรือให้สวัสดิการ  ช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งด้านการรักษาพยาบาล
          • ไม่สนับสนุนโครงการที่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์  อุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพง การก่อสร้างอาคาร  ลานกีฬา การสร้างห้องฟิตเนส ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
          • ไม่สนับสนุนโครงการที่มีจุดมุ่งหมาย หรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมือง
สิ่งที่ต้องใช้ ในการนำเสนอโครงการ
1. แบบเสนอโครงการ หรือในกรณีที่ต้องการอธิบายรายละเอียดผ่านการเล่าเรื่องด้วยตัวท่านเอง สามารถถ่ายเป็นคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที แนบเข้ามาพร้อมแบบเสนอโครงการ
2. ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และบทบาทขององค์กร หรือบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ 
3. ตัวอย่างงานของสื่อ กิจกรรมที่ท่านนำเสนอ   และ/หรือ อื่นๆ (ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
(เปิดรับโครงการตลอดทั้งปี พิจารณาทุกเดือน ภายในระยะเวลา 45 วัน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
1. นางสาวทรายศิรินทร์  ภู่กันมาศกุล       
2. นางสาวกุลฌา  บรรเจิดพิธพร
โทร. 02-343-1500   อีเมล: cocreativeproject@thaihealth.or.th

โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ เเละกิจกรรม เพื่อสุขภาวะ

(Co-creative Project)

 

รู้จัก สสส.

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี 

          ทำหน้าที่ “จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป” (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยม  และการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลกด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

รู้จักโครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อ เเละกิจกรรม เพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project)

 • โครงการ Co-creative Project เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing ) ของ สสส. 
 • โครงการ Co-creative Project เกิดขึ้น เพื่อเป็นกลไกเข้าไปร่วมสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ชุมชน หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสื่อ กิจกรรม และแผนงานการตลาดเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนคนไทย (ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง แต่ทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) 
 • ความร่วมมือที่เกิดขึ้น อาจเป็นในรูปแบบงบประมาณ หรือการให้คำแนะนำปรึกษา ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงความร่วมมือในการเชื่อมขยายเครือข่ายในการทำงาน สร้างเสริมสุขภาวะให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ

 

ลักษณะโครงการที่เปิดรับ

          โครงการจัดทำสื่อ หรือกิจกรรม หรือแผนงานการตลาดเพื่อสังคม เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง การจัดทำสื่อ หรือกิจกรรม หรือแผนงานการตลาดเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีวิธีดำเนินการ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ลักษณะโครงการที่เปิดรับ ได้แก่

 

 • สื่อสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง การพัฒนาชิ้นงานใดๆที่ทำหน้าที่สื่อสาร สร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรม ให้กับผู้รับสาร และเกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยไม่มีข้อจำกัดรูปแบบการนำเสนอ
 • กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทั้ง กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมจัดอบรม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ แต่ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
 • แผนงานการตลาดเพื่อสังคม หมายถึง แผนงานที่ใช้หลักคิดและกลยุทธทางการตลาด เพื่อมุ่งเป้าหมายสร้างการรับรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและหรือพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 

 

 

เปิดรับโครงการทุกเดือน และจะทราบผลการพิจารณา ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่ สสส. ได้รับเอกสารโครงการ

(สำหรับโครงการที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ และต้องมีการติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติม จากผู้นำเสนอโครงการ การพิจารณาอาจจะเกิน 45 วันทำการ) 

 

กลุ่มเป้าหมาย ที่โครงการคาดหวังในการสร้างเสริมสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมายหลัก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว วัยรุ่น  กลุ่มด้อยโอกาส  ประชากรกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเป้าหมายรอง

ประชาชนทั่วไป

 

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 • ผู้ได้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องไม่เคยมีประวัติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนของ สสส. หรือมีพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สสส. หรือ บุคคลอื่น
 • เป็นบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจิตอาสา หรือมีการดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม
 • มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเนื้อหาที่ดำเนินการ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบผลงานหรือประสบการณ์ดำเนินงานมาให้พิจารณา 
 • มีเวลาและทีมงานหลักที่พร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

 

ลักษณะโครงการที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สนับสนุน

 • มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจหรือการเมืองที่ขัดแยังกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สสส. เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
 • ขอทุนสนับสนุนที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • โครงการที่ให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ เช่น การจัดซื้อยา อุปกรณ์การแพทย์ ตรวจร่างกาย การแจกอาหาร หรือให้สวัสดิการ ช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งด้านการรักษาพยาบาล
 • โครงการที่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย การก่อสร้างอาคาร ลานกีฬา การสร้างห้องฟิตเนส ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน หากำไร ลงทุนเพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งกองทุนต่างๆ การให้รางวัล และการจัดซื้อรางวัล
 • โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานนั้นอยู่แล้ว
 • โครงการที่มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

 

ลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา

 • รายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน มีเป้าหมายที่ส่งผลเป็นประโยชน์ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะ  ทั้งระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้ 
 • เสนองบประมาณที่สมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
 • เนื้อหามีประเด็นสุขภาวะที่ชัดเจน และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเพิ่มเติมได้
 • หากเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่เคยรับทุนสสส. ต้องมีการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน  และแสดงเหตุผลหรือข้อมูลว่าจะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร
 • มีการบริหารโครงการเป็นลักษณะจิตอาสา  ไม่ใช่เป็นลักษณะการรับจ้างเพื่อทำโครงการ
 • มีความตั้งใจและเห็นคุณค่าในการทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะจริง โดยทุนของ สสส.เป็นเพียง “น้ำมันหล่อลื่น” คือเป็นทุนเริ่มต้นให้โครงการริเริ่ม เพื่อดำเนินการต่อจนยั่งยืน และพึ่งตนเองได้ โดยไม่พึ่งพิงทุนจาก สสส. ตลอดไป
 • เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่องานกิจการด้านสังคม (CSR) ให้กับองค์กรอื่นๆได้ศึกษาต่อไป
 • เป็นโครงการที่ส่งผลสืบเนื่องด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

(เปิดรับโครงการตลอดทั้งปี พิจารณา ภายในระยะเวลา 45 วัน)

 

 

ยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ (eProposal) โดยคลิกที่ link นี้
http://eproposal.thaihealth.or.th

 

สำคัญ!!
1. โปรดเลือกประเภทโครงการ “พัฒนาและปฏิบัติการ” 
2. เมื่อกรอก e-proposal ครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้กดส่งมาที่ “ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม” (ไม่ต้องระบุชื่อผู้ประสานงาน) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

1. คุณธนาวดี องค์อินทรี โทร. 081-6125129

2. คุณมิณฑิรา ปัณณปวิณ โทร. 063-2462145

โทร. 02-343-1500   อีเมล: cocreativeproject@thaihealth.or.th

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ