ประกาศเปิดรับโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)

 

ประกาศเปิดรับโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
          ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการตามทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (2555-2564) เข้าเป็นปีที่ 9 ซี่งใกล้ครบระยะเวลาการดำเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการประเมินผลฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทิศทาง และเป้าหมาย 10 ปี (พ.ศ. 2555–2564) ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2565-2574) นั้น
          หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการประเมินผล ขอเชิญชวนร่วมส่ง โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) มายังฝ่ายติดตามและประเมินผล
กระบวนการพิจารณาโครงการ 
          โครงการที่เสนอเข้ามายัง ฝ่ายติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยมีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการ ดังนี้
(1) ขั้นการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น (Screening Process) เป็นการวิเคราะห์ว่าโครงการที่ส่งเข้ามาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการของ สสส. หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร โครงการที่ไม่ผ่านการตรวจทานในขั้นนี้จะได้รับการแจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนโครงการที่ผ่านในขั้นนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
(2) ขั้นการทบทวนโครงการ (Review Process) ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในประเด็นเนื้อหาหลักของโครงการ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลในด้านต่าง ๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นการพิจารณาอนุมัติ
(3) ขั้นการพิจารณาโครงการ (Approving Process) เป็นการพิจารณาจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อโครงการ เพื่อประกอบการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงการ โดยทุกโครงการจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณา พร้อมชี้แจงเหตุผล
(4) ขั้นทำสัญญา (Contracting Process) โครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจะได้รับการประสานงาน เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. และผู้เสนอโครงการ โดยเมื่อได้รับข้อตกลงโปรดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นลงนามแล้วส่งต้นฉบับข้อตกลงพร้อมทั้งสมุดบัญชีธนาคารของโครงการกลับมายังแผนงาน ฯ ภายในระยะเวลาที่ระบุในจดหมายนำส่ง
หลักเกณฑ์เสนอโครงการ
ผู้ประเมินหรือผู้เสนอโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติด้านการประเมินผลอย่างเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ มีผลงานประเมินผลมาอย่างน้อย 3 งาน (ถ้าเคยมีผลงานด้านการประเมินผลเกี่ยวกับงานสร้างเสริมสุขภาพและผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติด้านสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. องค์ประกอบของทีมประเมินผล ควรประกอบด้วย
– ห้วหน้าทีมประเมินผล : ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป ด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทของ สสส. และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ health promotion ทั้งนี้ควรมีประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
– ทีมประเมินผล : ควรมีความรู้และเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ health promotion, การประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ, เศรษฐศาสตร์, นโยบาย, การออกแบบองค์กร, กฎหมายสุขภาพ และการสื่อสาร  ทั้งนี้ ในทีมประเมินควรมีนักวิชาการ ที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทิศทางในอนาคต looking forward มีวิสัยทัศน์ มุมมอง ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางในอนาคต
3. ผู้เสนอต้องคำนึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest: COI) โดยพิจารณาตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. (ฉบับปรับปรุง 2561)
4. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ สสส. หรือไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ระยะเวลาเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
1. เปิดรับโครงการ ตั้งแต่ 10 – 22 พ.ค. 2563
2. การเสนอโครงการ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการส่งมายังฝ่ายติดตามและประเมินผล ที่ e-mail : evaluation@thaihealth.or.th โดยเขียนข้อเสนอโครงการตามหัวข้อในไฟล์แนบ 

ประกาศเปิดรับโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)

 

          ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการตามทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (2555-2564) เข้าเป็นปีที่ 9 ซี่งใกล้ครบระยะเวลาการดำเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการประเมินผลฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทิศทาง และเป้าหมาย 10 ปี (พ.ศ. 2555–2564) ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2565-2574) นั้น

          หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการประเมินผล ขอเชิญชวนร่วมส่ง โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) มายังฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

กระบวนการพิจารณาโครงการ 

          โครงการที่เสนอเข้ามายัง ฝ่ายติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยมีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการ ดังนี้

          (1) ขั้นการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น (Screening Process) เป็นการวิเคราะห์ว่าโครงการที่ส่งเข้ามาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการของ สสส. หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร โครงการที่ไม่ผ่านการตรวจทานในขั้นนี้จะได้รับการแจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนโครงการที่ผ่านในขั้นนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

          (2) ขั้นการทบทวนโครงการ (Review Process) ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในประเด็นเนื้อหาหลักของโครงการ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลในด้านต่าง ๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นการพิจารณาอนุมัติ

          (3) ขั้นการพิจารณาโครงการ (Approving Process) เป็นการพิจารณาจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อโครงการ เพื่อประกอบการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงการ โดยทุกโครงการจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณา พร้อมชี้แจงเหตุผล

          (4) ขั้นทำสัญญา (Contracting Process) โครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจะได้รับการประสานงาน เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. และผู้เสนอโครงการ โดยเมื่อได้รับข้อตกลงโปรดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นลงนามแล้วส่งต้นฉบับข้อตกลงพร้อมทั้งสมุดบัญชีธนาคารของโครงการกลับมายังแผนงาน ฯ ภายในระยะเวลาที่ระบุในจดหมายนำส่ง

 

หลักเกณฑ์เสนอโครงการ

ผู้ประเมินหรือผู้เสนอโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          1. ผู้เสนอต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติด้านการประเมินผลอย่างเป็นที่ประจักษ์ อย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ มีผลงานประเมินผลมาอย่างน้อย 3 งาน (ถ้าเคยมีผลงานด้านการประเมินผลเกี่ยวกับงานสร้างเสริมสุขภาพและผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติด้านสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          2. องค์ประกอบของทีมประเมินผล ควรประกอบด้วย

          – ห้วหน้าทีมประเมินผล : ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป ด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทของ สสส. และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ health promotion ทั้งนี้ควรมีประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

          – ทีมประเมินผล : ควรมีความรู้และเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ health promotion, การประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ, เศรษฐศาสตร์, นโยบาย, การออกแบบองค์กร, กฎหมายสุขภาพ และการสื่อสาร  ทั้งนี้ ในทีมประเมินควรมีนักวิชาการ ที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทิศทางในอนาคต looking forward มีวิสัยทัศน์ มุมมอง ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางในอนาคต

          3. ผู้เสนอต้องคำนึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest: COI) โดยพิจารณาตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. (ฉบับปรับปรุง 2561)

          4. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ สสส. หรือไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          5. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

ระยะเวลาเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

          1. เปิดรับโครงการ ตั้งแต่ 10 – 22 พ.ค. 2563

          2. การเสนอโครงการ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการส่งมายังฝ่ายติดตามและประเมินผล ที่ e-mail : evaluation@thaihealth.or.th โดยเขียนข้อเสนอโครงการตามหัวข้อในไฟล์แนบ 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ