ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี เรื่อง การคิด ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับของที่มีหลักฐานแสดงราคา ซี.ไอ.เอฟ. แต่ไม่ปรากฎจำนวนเงินค่าระวางในหลักฐานนั้นหรือ เอกสารอื่นที่ใช้เป็นหลักฐานได้

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ