ประกาศปิดระบบไอทีสำหรับการทำโครงการ ในวันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2561

 

ประกาศปิดระบบไอทีสำหรับการทำโครงการ ในวันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2561
สสส.จะปิดระบบไอทีสำหรับการทำโครงการ ในวันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2561 เพื่อปิดปีงบประมาณและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ท่านจะสามาถใช้งานระบบได้อีกครั้งในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงของแต่ละระบบดังนี้
ระบบที่ 1 : ระบบข้อเสนอโครงการออนไลน์
• ปรับปรุงระบบให้แก้ไขโครงการหลังอนุมัติ จากระบบ eProposal  ส่งเข้าระบบบริหารโครงการได้อัตโนมัติ
• ปรับปรุงหน้าจอและการพิมพ์ ข้อเสนอ  
– เพิ่ม Sum Total ของแต่ละหมวดงบประมาณ ใน Step 5
– เปลี่ยนชื่อเมนูจากคำว่า “เลือกประเภทโครงการที่จะนำเสนอจากธีมที่มีอยู่แล้วในระบบ” เป็นคำว่า “เลือกแบบเสนอโครงที่ประกาศเปิดรับ”
– แก้ไขการแสดงชื่อ “ธีม” และเปลี่ยนจากคำว่า “ธีม” เป็นคำว่า “แบบเสนอโครงการ”
– เพิ่มชื่อสำนักด้านหน้าแบบโครงการที่ประกาศเปิดรับ
– เพิ่มหน้าจอแจ้งเตือนภาคี (Alert) กรณีเลือกธีมแล้ว ภาคีจะส่งข้อเสนอได้เฉพาะ สำนักที่ระบุเท่านั้นๆ
– เพิ่มคำอธิบายหน้าที่การดูแลของแต่สำนัก จังหวะภาคีกดส่งข้อเสนอเพื่อเลือกสำนักให้ถูกต้อง
– ลบโครงการ (ไม่update เกิน 3 เดือน) อัตโนมัติ
– ปรับคำอธิบายให้สอดคล้องกับประเภทของโครงการที่เลือก
– ปรับหน้าจอเพิ่มรายละเอียดบทบาทหน้าที่เป็น Text Editor ต่อท้ายตารางบทบาทหน้าที่ในขั้นตอนที่ 8
– สามารถลบ/เปลี่ยน/แก้ไขแนบไฟล์ และแก้ไขชื่อไฟล์แนบได้
• ปรับปรุง pdf เสนอโครงการ
– ปรับหน้าการพิมพ์ข้อเสนอ ให้สามารถเลือกเอกสารแนบท้ายมาแสดงในข้อเสนอโครงการเป็น File เดียวกันได้
– ปรับหน้า pdf ให้แสดงเฉพาะหัวข้อที่มีข้อมูล
– เพิ่มรายละเอียดบทบาทหน้าที่ใน pdf
• ผู้ดูแลระบบ เพิ่มคำที่ไม่ควรระบุในชื่อโครงการได้
• เพิ่มสิทธิ์การ Active ข้อเสนอโครงการ ให้ผู้ดูแลระบบ
• เพิ่มการเชื่อมต่อระบบ eProposal และระบบริหารโครงการ
• ปรับปรุงข้อมูลองค์กรให้สามารถเพิ่ม/แก้ไข จากระบบ eProposal  ได้ 
• ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้ระบุตำแหน่งของการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนให้ชัดเจนขึ้น
ระบบที่ 2 : รายงานความก้าวหน้า         
• ปรับการรายงานผลเรื่อง ผลลัพธ์ระยะสั้น, ผลลัพธ์ระยะกลาง และผลลัพธ์ระยะยาว ให้เป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ และไม่ต้องแสดงผลหากไม่ได้ระบุไว้ใน eProposal 
• เพิ่มการรายงานผลเรื่อง “ผลลัพธ์หรือแนวทาง/วิธีการในการขยายผล/ผลที่คาดว่าจะได้รับ”
ระบบที่ 3 : ระบบ DOL         
• ปรับปรุงเรื่องความสวยงานและใช้งานง่าย
• ปรับ Role ของผู้ใช้งาน
– เพิ่ม Role สำหรับ KM auditor
– เพิ่ม Role ฝ่ายประเมิน ให้สามารถดูสื่อทุกสื่อในองค์กรได้
– เพิ่ม Local user ให้สามารถใช้งานระบบ DOL ได้
• ปรับปรุงข้อมูล Master Data สำหรับให้ผู้ดูแลระบบจัดการ master data ที่ไม่ใช้แล้ว
• เพิ่มการเก็บบันทึกว่าสื่อที่ส่งมาจากระบบอื่นนั้นส่งมาจากระบบไหนบ้าง
• เพิ่มสถานะการตรวจสอบสื่อจาก KM Auditor
• ปรับระบบ DOL ให้รองรับสื่อที่มาจากโครงการย่อย
• ปรับระบบให้มีการแจ้งเตือนการ log in ในสื่อที่มีการระดับการเผยแพร่ที่ต้องทำการ Log in ก่อนเข้าดู และเมื่อ log in เสร็จก็พากลับไปที่สื่อนั้นอัตโนมัติ
ระบบที่ 4 : บันทึกรับ-จ่าย สำหรับภาคี
• เชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมจากระบบ eProposal มาเป็นค่าตั้งต้นสำหรับบันทึกรายการ
• เชื่อมต่อข้อมูลโครงการย่อยจากระบบบริหารโครงการย่อยมาเป็นค่าตั้งต้นสำหรับบันทึกรายการ
ระบบที่ 5 : ระบบบริหารโครงการย่อย
• ปรับเปลี่ยนการค้นหาโครงการและแสดงผล Dashboard
• เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และติดตามโครงการ 
• เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ระบบที่ 6 : I AM
• รองรับการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open DATA) แบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบการรับทุนขององค์กรหรือบุคคล เพื่อป้องกันการรับทุนซ้ำซ้อน
ระบบที่ 7 : ThaiHealth Web Portal
• ยกเลิก reCAPTCHA 
• เพิ่มการยืนยันตัวตนผ่านมือถือ (One time password)
• เพิ่มช่องทางฉุกเฉินสำหรับการเข้าใช้งานกรณีมือถือไม่สามารถใช้งานได้ ด้วยการใช้งานผ่านรหัสสำรอง (Backup Code)

         สสส.จะปิดระบบไอทีสำหรับการทำโครงการ ในวันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2561 เพื่อปิดปีงบประมาณและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ท่านจะสามาถใช้งานระบบได้อีกครั้งในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงของแต่ละระบบดังนี้

 

ระบบที่ 1 : ระบบข้อเสนอโครงการออนไลน์

 • ปรับปรุงระบบให้แก้ไขโครงการหลังอนุมัติ จากระบบ eProposal  ส่งเข้าระบบบริหารโครงการได้อัตโนมัติ
 • ปรับปรุงหน้าจอและการพิมพ์ ข้อเสนอ 
                 – เพิ่ม Sum Total ของแต่ละหมวดงบประมาณ ใน Step 5
                 – เปลี่ยนชื่อเมนูจากคำว่า “เลือกประเภทโครงการที่จะนำเสนอจากธีมที่มีอยู่แล้วในระบบ” เป็นคำว่า “เลือกแบบเสนอโครงที่ประกาศเปิดรับ”
                 – แก้ไขการแสดงชื่อ “ธีม” และเปลี่ยนจากคำว่า “ธีม” เป็นคำว่า “แบบเสนอโครงการ”
                 – เพิ่มชื่อสำนักด้านหน้าแบบโครงการที่ประกาศเปิดรับ
                 – เพิ่มหน้าจอแจ้งเตือนภาคี (Alert) กรณีเลือกธีมแล้ว ภาคีจะส่งข้อเสนอได้เฉพาะ สำนักที่ระบุเท่านั้นๆ
                 – เพิ่มคำอธิบายหน้าที่การดูแลของแต่สำนัก จังหวะภาคีกดส่งข้อเสนอเพื่อเลือกสำนักให้ถูกต้อง
                 – ลบโครงการ (ไม่update เกิน 3 เดือน) อัตโนมัติ
                 – ปรับคำอธิบายให้สอดคล้องกับประเภทของโครงการที่เลือก
                 – ปรับหน้าจอเพิ่มรายละเอียดบทบาทหน้าที่เป็น Text Editor ต่อท้ายตารางบทบาทหน้าที่ในขั้นตอนที่ 8
                 – สามารถลบ/เปลี่ยน/แก้ไขแนบไฟล์ และแก้ไขชื่อไฟล์แนบได้
 • ปรับปรุง pdf เสนอโครงการ
                 – ปรับหน้าการพิมพ์ข้อเสนอ ให้สามารถเลือกเอกสารแนบท้ายมาแสดงในข้อเสนอโครงการเป็น File เดียวกันได้
                 – ปรับหน้า pdf ให้แสดงเฉพาะหัวข้อที่มีข้อมูล
                 – เพิ่มรายละเอียดบทบาทหน้าที่ใน pdf
 • ผู้ดูแลระบบ เพิ่มคำที่ไม่ควรระบุในชื่อโครงการได้
 • เพิ่มสิทธิ์การ Active ข้อเสนอโครงการ ให้ผู้ดูแลระบบ
 • เพิ่มการเชื่อมต่อระบบ eProposal และระบบริหารโครงการ
 • ปรับปรุงข้อมูลองค์กรให้สามารถเพิ่ม/แก้ไข จากระบบ eProposal  ได้ 
 • ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้ระบุตำแหน่งของการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนให้ชัดเจนขึ้น

 

ระบบที่ 2 : รายงานความก้าวหน้า

 • ปรับการรายงานผลเรื่อง ผลลัพธ์ระยะสั้น, ผลลัพธ์ระยะกลาง และผลลัพธ์ระยะยาว ให้เป็นฟิลด์ที่ไม่บังคับ และไม่ต้องแสดงผลหากไม่ได้ระบุไว้ใน eProposal 
 • เพิ่มการรายงานผลเรื่อง “ผลลัพธ์หรือแนวทาง/วิธีการในการขยายผล/ผลที่คาดว่าจะได้รับ”

 

ระบบที่ 3 : ระบบ DOL

 • ปรับปรุงเรื่องความสวยงานและใช้งานง่าย
 • ปรับ Role ของผู้ใช้งาน
                 – เพิ่ม Role สำหรับ KM auditor
                 – เพิ่ม Role ฝ่ายประเมิน ให้สามารถดูสื่อทุกสื่อในองค์กรได้
                 – เพิ่ม Local user ให้สามารถใช้งานระบบ DOL ได้
 • ปรับปรุงข้อมูล Master Data สำหรับให้ผู้ดูแลระบบจัดการ master data ที่ไม่ใช้แล้ว
 • เพิ่มการเก็บบันทึกว่าสื่อที่ส่งมาจากระบบอื่นนั้นส่งมาจากระบบไหนบ้าง
 • เพิ่มสถานะการตรวจสอบสื่อจาก KM Auditor
 • ปรับระบบ DOL ให้รองรับสื่อที่มาจากโครงการย่อย
 • ปรับระบบให้มีการแจ้งเตือนการ log in ในสื่อที่มีการระดับการเผยแพร่ที่ต้องทำการ Log in ก่อนเข้าดู และเมื่อ log in เสร็จก็พากลับไปที่สื่อนั้นอัตโนมัติ

 

ระบบที่ 4 : บันทึกรับ-จ่าย สำหรับภาคี

 • เชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมจากระบบ eProposal มาเป็นค่าตั้งต้นสำหรับบันทึกรายการ
 • เชื่อมต่อข้อมูลโครงการย่อยจากระบบบริหารโครงการย่อยมาเป็นค่าตั้งต้นสำหรับบันทึกรายการ

 

ระบบที่ 5 : ระบบบริหารโครงการย่อย

 • ปรับเปลี่ยนการค้นหาโครงการและแสดงผล Dashboard
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และติดตามโครงการ 
 • เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

 

ระบบที่ 6 : I AM

 • รองรับการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Open DATA) แบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบการรับทุนขององค์กรหรือบุคคล เพื่อป้องกันการรับทุนซ้ำซ้อน

 

ระบบที่ 7 : ThaiHealth Web Portal

 • ยกเลิก reCAPTCHA 
 • เพิ่มการยืนยันตัวตนผ่านมือถือ (One time password)
 • เพิ่มช่องทางฉุกเฉินสำหรับการเข้าใช้งานกรณีมือถือไม่สามารถใช้งานได้ ด้วยการใช้งานผ่านรหัสสำรอง (Backup Code)

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ