ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเส้นทางเดินเรือที่ผู้สั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศต้องบรรทุกของนั้นโดยเรือไทย สำหรับกรณีที่ทางราชการ องค์กรของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สั่งหรือนำเข้า

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ