ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชนตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515(ฉบับที่ 2)

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ