ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้เรือสําราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht) ของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทําการค้าในน่านน้ำไทย ตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ